अहिले चाडबाडको बेला दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको परिवारलाई सरकारले राहत दिने।

k|wfgdGqLaf6 ;Daf]wg sf7df8f}F, @$ ;fpg . k|wfgdGqL sfof{no l;+xb/af/df ;+o'Qm ;/sf/sf] ;femf Go"gtd sfo{qmd ;fj{hlgs ePkl5 k|wfgdGqL z]/axfb'/ b]pjf . t:jL/M /f;;

काठमाडौं := प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चाडपर्वमा भएका सवारी दुर्घटनाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नु भएको छ । बिभिन्न जिल्लामा भएक सडक दुर्घटनाले आफू स्तब्ध भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री देउवाले दुर्घटनामा मृत्यु भएका मृतकका परिवारलाई उचित राहत र घाइतेको उद्दार एवं निशुल्क उपचार सरकारले गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ ।

दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेप्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दै उनले शोक सन्तप्त परिवारप्रति समवेदना प्रकट गर्नु भएको छ । मुगुमा मंगलबार बस दुर्घटना हुँदा ३२ जनाको ज्यान गएको थियो । प्रधानमन्त्री देउवाले सार्वजनिक(निजी सवारी साधनको नियमित परीक्षण एवं मर्मत गर्न, क्षमताभन्दा बढी यात्रु नराख्न र सुरक्षाका सबै मापदण्डहरू अपनाउन सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षणसमेत गराउनु भएको छ ।