बैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले राहदानी नबिकरण (Passport Renew) गर्ने प्रक्रिया।